กรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.จำนง แก้วเนียม
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
(ประธานกรรมการ)
ผศ.ดร.อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผศ.ดร.สุวิมล พิชญไพบูลย์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
อาจารย์ ศิริมา ศีลพัฒน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.ชภณิต แจ้งสี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(กรรมการ)
ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(กรรมการ)
ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
และอุตสาหกรรมการบริการ
(กรรมการ)
อาจารย์ สุเมธ ด้วงจู
หัวหน้าสาขาวิชา
สังคมศาสตร์
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.รัตติมา ธันยาธำรงกุล
หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(กรรมการ)
อาจารย์ ณัฐวิทย์ คงศรีชาย
หัวหน้าสาขาวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
(กรรมการ)
อาจารย์ ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม
หัวหน้าสาขาวิชา
การท่องเที่ยว
(กรรมการ)
อาจารย์ ปิยวัช วสุสิริกุล
หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(กรรมการ)
อาจารย์ ยุทธนา นันทิวัธวิภา
(กรรมการ)

รศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์
(กรรมการ)

ผ.ศ.ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร
(กรรมการ)
อาจารย์ ธรรมรัตน์ จรูญชนม์
(กรรมการ)
อ.อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์
(เลขานุการ)
น.ส.ศกุนตลา คงเขียว
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
น.ส.ชลาลัย ก๊าสอุไร
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
นางลัดดาวัลย์ ทองแย้ม
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
น.ส.สุพาภรณ์ รัตนะราช
(ผู้ช่วยเลขานุการ)