กรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.จำนง แก้วเพ็ชร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
(ประธานกรรมการ)
นายสุภชัย วีระภุชงค์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผศ.อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
รศ.ภูมิ โชคเหมาะ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
อาจารย์ ศิริมา ศีลพัฒน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.ชภณิต แจ้งสี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(กรรมการ)
ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(กรรมการ)
ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
(กรรมการ)
อาจารย์สุดนรี สันตินรนนท์
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ
(กรรมการ)
อาจารย์ สุเมธ ด้วงจู
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์
(กรรมการ)

อาจารย์ ดร.รัตติมา ธันยาธำรงกุล
หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(กรรมการ)
อาจารย์ ณัฐวิทย์ คงศรีชาย
หัวหน้าสาขาวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
(กรรมการ)

อาจารย์เอกชัย อัครเดชเรืองศรี
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
(กรรมการ)
ผศ.ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย
หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์
(กรรมการ)


ผศ.องอาจ โอ้โลม
(กรรมการ)

ผศ.ประภาพร นันทการัตน์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
(กรรมการ)

ผ.ศ.ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร
(กรรมการ)
อาจารย์ทัศนา ไชยโกษี
(กรรมการ)
อาจารย์ วนาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยคณบดี
(เลขานุการ)
น.ส.ศกุนตลา คงเขียว
(ผู้ช่วยเลขานุการ)