ที่ปรึกษาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ ชัยศักดิ์ คล้ายแดง
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ บุญสม ครึกครืน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผศ.ฑิตฐิตา นาคเกษม
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์

ผศ.ธัญญวัฒน์ ตรีเนตร