ที่ปรึกษาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ ชัยศักดิ์ คล้ายแดง
รองอธิการบดี
ผศ. บุญสม ครึกครืน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผศ.ฑิตฐิตา นาคเกษม
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(วิทยาลัยนานาชาติ)
ผศ.ธัญญวัฒน์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยคณบดี