บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประจำปีการศึกษา 2562

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาการโรงแรม)

บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประจำปีการศึกษา 2561

นายภูริต ภิรมย์ภักดี
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาการโรงแรม)

บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประจำปีการศึกษา 2560

นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาการโรงแรม)

นายสุภชัย วีระภุชงค์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาการโรงแรม)