หัวหน้างาน คณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา
หัวหน้างาน
แนะแนวและฝึกงานนักศึกษา
ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ
หัวหน้างาน
บริการวิชาการและฝึกอบรม
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี
หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.กิตติ เฉลิมฉัตรวรากร
หัวหน้างาน
กิจกรรมนักศึกษา
ผศ.ประภาพร นันทการัตน์
หัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตร
อาจารย์ บรรพต เจตนเสน
หัวหน้างาน
อาคารสถานที่
อาจารย์ มนัสวี ดวงลอย
หัวหน้างาน
ประเมินผลและติดตามผลโครงการ