อาจารย์เอกชัย อัครเดชเรืองศรี
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ

แผนการสอน/ช่องทางการติดต่อ