หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

Bachelor of Arts Program in Thai Wisdom Product Development

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย)

Bachelor of Arts (Thai Wisdom Product Development)

ชื่อย่อ

ศศ.บ. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย)

B.A. (Thai Wisdom Product Development)

รายละเอียดหลักสูตร (Click)

ติดต่อสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

โทร : 0-2287-9600 ต่อ 9679

Website :

Facebook Fanpage :https://www.facebook.com/ThaiWisdomUTK/