คำสั่ง

คำสั่งราชการ คณะศิลปศาสตร์
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561

ประกาศ

เอกสารเผยแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มทรก พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  

แนวปฏิบัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แนวปฏิบัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แก้ไข)
แบบ ก.พ.อ.03
หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผศ.,รศ.
หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.