กรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.จำนง แก้วเพ็ชร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
(ประธานกรรมการ)
อาจารย์ ชัยศักดิ์ คล้ายแดง
ผู้ช่วยอธิการบดี ,ที่ปรึกษาคณบดี
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.ชภณิต แจ้งสี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(กรรมการ)
ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(กรรมการและเลขานุการ)
อาจารย์ ศิริมา ศีลพัฒน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
(กรรมการ)
อาจารย์ วนาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยคณบดี
(กรรมการ)
อ.อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์
ผู้ช่วยคณบดี
(กรรมการ)
อาจารย์ เกรียงศักดิ์ อาภามงคล
ผู้ช่วยคณบดี
(กรรมการ)
อาจารย์ สุเปรม นนทะวงษ์
ผู้ช่วยคณบดี
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา ยุกติรัตน์
ผู้ช่วยคณบดี
(กรรมการ)
ผศ.ธัญญวัฒน์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยคณบดี
(กรรมการ)
ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
(กรรมการ)
อาจารย์สุดนรี สันตินรนนท์
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ
(กรรมการ)