กรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.จำนง แก้วเพ็ชร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ ชัยศักดิ์ คล้ายแดง (ผู้ช่วยอธิการบดี)
ที่ปรึกษาคณบดี
ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.ชภณิต แจ้งสี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ศิริมา ศีลพัฒน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ผศ.ดร.ลีชัย ปัญญาวงศ์งาม
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ วนาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยคณบดี
อ.อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ เกรียงศักดิ์ อาภามงคล
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ สุเปรม นนทะวงษ์
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์สุดนรี สันตินรนนท์
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ
ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป