หัวหน้าภาควิชา คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ สุดนรี สันตินรนนท์
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ
ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป