คณะศิลปศาสตร์ประกอบไปด้วย 10 อาคาร ดังนี้

พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ

1. อาคาร 2/1, 2/2 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ชั้น 3

 • คณบดี
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
 • ผู้ช่วยคณบดี 
 • หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ
 • งานสารบรรณ
 • งานบุคลากร
 • งานสารสนเทศ
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานบริการงานบริหาร
 • งานบริการทั่วไป

ชั้น 1

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • งานวิชาการ
 • งานวิจัย
 • งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
 • งานพัฒนาหลักสูตร
 • งานพัสดุ
 • งานการเงิน
 • งานฝึกงานนักศึกษา

2. อาคาร 3/1 กำลังปรับปรุง

3. อาคาร 3/2 สาขาวิชาการโรงแรม

 • ห้องพักอาจารย์
 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการ

4. อาคาร 4/1 ชั้น 2,3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 • ห้องพักอาจารย์
 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการ

5. อาคาร 6/2 ชั้น 3 หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป

6. อาคาร 7/2 สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

 • ห้องพักอาจารย์
 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการ

7. อาคาร 36

 • ห้องพักอาจารย์
 • ห้องเรียน

ชั้น 3 สาขาวิชาภาษาไทย 
ชั้น 4 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ชั้น 5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

1. อาคาร 1

 • ห้องพักอาจารย์/บุคลากร
 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการ

ชั้น 1 งานกิจกรรมนักศึกษา
         งานสื่อสารองค์กร
         สโมสรนักศึกษา
ชั้น 2 งานแนะแนวและฝึกงานนักศึกษา
         สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
ชั้น 3 สาขาวิชามนุษยศาสตร์
ชั้น 4 ห้องเรียน
ชั้น 5 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

2. อาคาร 3 ชั้น 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

 • ห้องพักอาจารย์
 • ห้องเรียน

3. อาคาร 7 ชั้น 1

 • ห้องเรียน
 • ห้องประชุม
 • ห้องพักสำรอง