พื้นที่ของคณะศิลปศาสตร์ประกอบไปด้วย 8 อาคาร ดังนี้

1. สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

 • สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 3
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชั้น 3
  • งานสารบรรณ ชั้น 3
  • งานบุคลากร ชั้น 3
  • งานสารสนเทศ ชั้น 1และ ชั้น 3
  • งานพัสดุ ชั้น 1
  • งานการเงิน ชั้น 1
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชั้น 1
  • งานวารสาร ชั้น 1
  • งานเอกสารการพิมพ์ ชั้น 1
  • งานบริการวิชาการ ชั้น 1
  • งานวิจัย ชั้น 1
  • งานประกันคุณภาพ ชั้น 3
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ชั้น 3
  • งานฝึกงานนักศึกษา ชั้น 1
 • ห้องปฏิบัติการกาแฟ ชั้น 1
 • ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้น 2

2. อาคาร 3/2 สาขาวิชาการโรงแรม (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

 • ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม
 • ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาการโรงแรม

3. อาคาร 4/1 ชั้น 2 (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

 • ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

4. อาคาร 7/2 สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

 • ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
 • ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

5. อาคาร 36 (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

 • ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตก 
 • ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 
 • ห้องพักอาจารย์และห้องเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
 • ห้องพักอาจารย์และห้องเรียนสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

6. อาคาร 1 (พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ)

 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานกิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
 • ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • ห้องพักอาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์
 • ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

7. อาคาร 3 ชั้น 2 (พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ)

 • ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

8. อาคาร 7 ชั้น 1 (พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ)

 • สำนักงานและห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์