บุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์

น.ส.ฤทัยภัทร ธรรมปรีชา

งานบุคลากร
น.ส.สุพาภรณ์ รัตนะราช
งานสารบรรณ
งานประชุมหัวหน้าสาขาวิชา
น.ส.ชมภูนุช สร้อยวัน

งานการเงิน
น.ส.ชลาลัย ก๊าสอุไร
งานสารสนเทศ งานประเมินผลและติดตามผลฯ
งานประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ
น.ส.รสสุคนธ์ ไชยนิคม

งานพัสดุ การจัดซื้อ
นายณัฐวุฒิ บุญสุวงศ์
งานพัสดุ การจัดจ้าง
งานอาคารสถานที่
นายเกียรติศักดิ์ แซ่โค้ว
งานวิจัย วารสาร
งานประชุมวิชาการ
นางลัดดาวัลย์ ทองแย้ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประชุมหัวหน้าสาขาวิชา

น.ส.ศกุนตลา คงเขียว
งานวิชาการ บริการนักศึกษา
งานประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ
นายกิตติเวช พิตรอุดม
งานวิชาการ
เอกสารการพิมพ์

ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ อัครมาธวรรย์
งานกิจการทั่วไป
กิจกรรมนักศึกษา
งานสื่อสารองค์กร

น.ส.ณัฐณิชาช์ อัครมาธวรรย์
งานกิจการทั่วไป
ฝึกงานนักศึกษานางพราว บุรีจุ้ย
งานบริการงานบริหาร
งานจัดเลี้ยงการประชุม

นายปิยะนันท์ เกิดสมบัติ
งานบริการงานบริหาร
งานบริการทั่วไป
อาคาร 4/1, 3/1
น.ส.ศิริพร ศรีโยธี
ห้องปฏิบัติการ (การโรงแรม)
อาคาร 3/2

นายสำเภา สาลี
งานช่างทั่วไป
อาคาร 7, 2/1, 2/2


นายกิตติวินท์ สาธิสัตย์
งานช่างทั่วไป