บุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์

น.ส.ฤทัยภัทร ธรรมปรีชา
งานบุคลากร
น.ส.สุพาภรณ์ รัตนะราช
งานสารบรรณ
น.ส.ชมภูนุช สร้อยวัน
งานการเงิน
น.ส.รสสุคนธ์ ไชยนิคม
งานพัสดุ
นายณัฐวุฒิ บุญสุวงศ์
งานพัสดุ
นายเกียรติศักดิ์ แซ่โค้ว
งานวารสารวิชาการ
น.ส.ชลาลัย ก๊าสอุไร
งานสารสนเทศ
นางลัดดาวัลย์ ทองแย้ม
งานประกันคุณภาพ
น.ส.ศกุนตลา คงเขียว
งานฝ่ายวิชาการ
นายกิตติเวช พิตรอุดม
งานฝ่ายวิชาการ
นายสุพจน์ แซ่เตียว
งานฝ่ายวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ อัครมาธวรรย์
งานฝ่ายกิจการทั่วไป
น.ส.ณัฐณิชาช์ อัครมาธวรรย์
งานฝ่ายกิจการทั่วไป
นางพราว บุรีจุ้ย
งานจัดเลี้ยงประชุม
นายปิยะนันท์ เกิดสมบัติ
งานฝ่ายบริหาร
น.ส.ศิริพร ศรีโยธี
งานแม่บ้าน
นายสำเภา สาลี
งานซ่อมทั่วไป
นายมงคล พันธ์เขียว
งานซ่อมไฟฟ้า
นางเยาวลักษณ์ ไชยปัญหา
งานห้องปฏิบัติการโรงแรม
นางสุข ทองแย้ม
งานแม่บ้าน