หัวหน้างาน ประจำคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา
หัวหน้างาน
แนะแนวและฝึกอบรมนักศึกษา
ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ
หัวหน้างาน
บริการวิชาการและฝึกอบรม
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี
หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.กิตติ เฉลิมฉัตรวรากร
หัวหน้างาน
กิจกรรมนักศึกษา
ผศ.ประภาพร นันทการัตน์
หัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตร
อาจารย์ บรรพต เจตนเสน
หัวหน้างาน
อาคารสถานที่