เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการลงนาม Letter of Agreement (LOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ CPA (THAILAND) โดย รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามร่วมกับ คุณอนิลิณ ตระกูลทอง รองกรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด CPA (THAILAND) ในการนี้ได้มี อาจารย์ศิริมา ศีลพัฒน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา วงศ์หาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ณัฐวิทย์ คงศรีชาย รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป อาจารย์ ดร.สุภาพร อรรคพิณ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์ ผู้ช่วยคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้