ที่ 0152/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักธรรมกับการใช้ชีวิต พลังของศีลห้า
ที่ 0151/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องปฏิบัติกาแฟ
ที่ 0150/2561 เรื่อง แต่งตั้งพี่เลี้ยง อ ปิยะนันท์ เกิดสมบัติ
ที่ 0149/2561 เรื่อง แต่งตั้งพี่เลี้ยง อ ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ
ที่ 0148/2561 เรื่องแต่งตั้งพี่เลี้ยง อ รัตนสุวรรณ ระวรรณ
ที่ 0147/2561 เรื่องแต่งตั้งพี่เลี้ยง อ เอกชัย อัครเดชเรืองศรี
ที่ 0146/2561 เรื่องแต่งตั้งพี่เลี้ยง อ อนุชา กลมเกลี้ยง
ที่ 0145/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค 2/2561
ที่ 0144/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป
ที่ 0143/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0142/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย การท่องเที่ยว
ที่ 0141/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนงม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0140/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและดูแลนักศึกษาแข่งขันกีฬาสาธรเกมส์ ครั้งที่ 11
ที่ 0139/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการค่ายภาษาอังกฤษกิจกรรมสอนด้วยใจให้น้อง
ที่ 0138/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์
ที่ 0137/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยราวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่ 0136/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องการขอสอบทดแทนของนักศึกษา
ที่ 0135/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ Knowledge Management
ที่ 0134/2561 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ปี2561
ที่ 0133/2561 จ้างลูกจ้างชั่วคราว
ที่ 0132/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
ที่ 0131/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
ที่ 0130/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
ที่ 0129/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ที่ 0128/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2561
ที่ 0127/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินตนเองของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 และ 2560
ที่ 0126/2561 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0125/2561 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0124/2561 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0123/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
ที่ 0122/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
ที่ 0121/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
ที่ 0120/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
ที่ 0119/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ที่ 0118/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
ที่ 0117/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ที่ 0116/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ที่ 0115/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
ที่ 0113/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์
ที่ 0113/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0112/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ 0111/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ
ที่ 0110/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
ที่ 0109/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ที่ 0108/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างประจำ
ที่ 0107/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0106/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ที่ 0105/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0104/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ที่ 0103/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ 0102/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ที่ 0101/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฎิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ที่ 0100/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0099/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0098/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่ 0097/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ศิลปศาสตร์ผูกพัน รักนี้ไม่มีวันเกษียณ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561
ที่ 0096/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์
ที่ 0095/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0094/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0093.1/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
ที่ 0093/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์
ที่ 0092/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
ที่ 0091/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคำสอน นางธัญญาภัทร เลิศจันทรางกูร
ที่ 0090/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคำสอน นางสาวอรทัย ชุ่มเย็น
ที่ 0089/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ว่าที่ร้อยตรีรายวดี ผดุงกาญจน์
ที่ 0088.1/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติงานแทนตำแหน่งงานบุคลากร
ที่ 0088/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคำสอน นางกรกรมล ศรีเดือนดาว
ที่ 0087/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
ที่ 0086/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
ที่ 0085/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ที่ 0084/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0083/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0082/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0081/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ที่ 0080/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ที่ 0079/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ที่ 0078/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดรายการวิทยุภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 L-Arts Radio Program
ที่ 0077/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 0076/2561 แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายวิชาการ
ที่ 0075.1/2561 มอบอำนาจให้หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา ประเมินผลการปฏิบัติราชการแทนคณบดี
ที่ 0075/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิชาการคณะศิลปศาสตร์
ที่ 0074/2561 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0073/2561 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0072/2561 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0071/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน นางศิริมา ศีลพัฒน์
ที่ 0070/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์
ที่ 0069/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดี
ที่ 0068.1/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย หัวข้อ วิถีชีวิตไทยในสีน้ำ
ที่ 0068/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปรับความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล English Preparation Course for Freshmen 2018
ที่ 0067/2561 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่
ที่ 0066/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนว
ที่ 0065/2561 แต่งตั้งพี่เลี้ยง อาจารย์ อริยา เรียงจันทร์
ที่ 0064.1/2561 แต่งตั้งอาจารย์ฝ่ายการเงินสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ที่ 0064/2561 แต่งตั้งพี่เลี้ยง ผศ อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์
ที่ 0063/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ที่ 0062/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2561
ที่ 0061.2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์
ที่ 0061.1/2561 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์
ที่ 0061/2561 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดตู้ข้อสอบ
ที่ 0060/2561 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
ที่ 0059/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศและกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ที่ 0058/2561 แต่งตั้งอาจารย์ควบคุมการจัดกิจกรรมรับน้องและร้องเพลงเชียร์ ระหว่างเวลา 18-21 น
ที่ 0057/2561 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
ที่ 0056/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ที่ 0055/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
ที่ 0054/2561 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0053/2561 มอบหมายภาระงานให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ให้ปฏิบัติหน้าที่
ที่ 0052/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0051/2561 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0050/2561 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0049/2561 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0048/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ผศ ณัฐเสกข์ เรืองศิริ
ที่ 0047/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน นางรจนา ศรีสังวรณ์
ที่ 0046/2561 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก
ที่ 0045/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0044/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
ที่ 0043/2561 แต่งตั้งอาจารย์ช่วยงานในฝ่ายกิจการทั่วไป
ที่ 0042/2561 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0041/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 0040/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
ที่ 0039/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ 0038/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0037/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0036/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชกาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0035/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนันกงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0034/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานสากล
ที่ 0033/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ที่ 0032/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0031/2561 แต่งตั้งคณะกรรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ที่ 0030/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างประจำ
ที่ 0029/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ที่ 0028/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ที่ 0027/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ 0026/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ
ที่ 0025/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในยุค 4.0
ที่ 0024/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ผศ ณัฐเสกข์ เรืองศิริ
ที่ 0023/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
ที่ 0022/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0021/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
ที่ 0020/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว
ที่ 0019/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
ที่ 0018/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ UTK’s Got Talent ครั้งที่ 9
ที่ 0017/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 0016.1/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ 0015/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลสนใจทั่วไปหัวข้อ กลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ครั้งที่ 2
ที่ 0014/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 0013/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ 0013.1/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ 0012/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ 0011/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ 0010/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมทักษะเพื่อสอบวัดระดับภาษาจีน
ที่ 0009/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตรุษจีนในวัฒนธรรมไทย
ที่ 0008.1/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ การแข่งขันทักษะวิชาการการผสมเครื่องดื่ม BARS MIXS CHALLENGE 2018 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ที่ 0008/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ การแข่งขันทักษะวิชาการการผสมเครื่องดื่ม BARS MIXS CHALLENGE 2018 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ที่ 0007/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ 0006/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ 0005/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ 0004/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ 0003/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จำทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ 0002/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันประกวดมารยาทไทย
ที่ 0001/2561 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่