หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

Bachelor of Arts Program in Japanese

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

Bachelor of Arts (Japanese)

ชื่อย่อ

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)

B.A. (Japanese)

รายละเอียดหลักสูตร (Click)

ติดต่อสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

โทร : 0-2287-9600 ต่อ 7131

Website :

Facebook Fanpage : UTK สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น