กรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ ศิริมา ศีลพัฒน์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
(ประธานกรรมการ)
ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(กรรมการ)
ผศ.จันทนา วงศ์หาญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(กรรมการและเลขานุการ)
อาจารย์ณัฐวิทย์ คงศรีชาย
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
(กรรมการ)
ผศ.ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร
ผู้ช่วยคณบดี
(กรรมการ)
อ.อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์
ผู้ช่วยคณบดี
(กรรมการ)
อาจารย์ เกรียงศักดิ์ อาภามงคล
ผู้ช่วยคณบดี
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ นามคำ
ผู้ช่วยคณบดี
(กรรมการ)
ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ
(กรรมการ)