สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ

ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ผศ.ดร.บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา
อาจารย์ อมรพรรณ จำปา
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ เจริญชัยวัฒน์
อาจารย์ มนัสวี ดวงลอย
อาจารย์ วิภาดา สุทธิโรจน์
อาจารย์ พัสภ์ชญา พานพิชย์ทวี
อาจารย์ รัตนสุวรรณ ระวรรณ
อาจารย์ ธิติกานต์ แสงอากาศ
อาจารย์ Dana S. Billings
อาจารย์ Ndi Simplice Anwateh
อาจารย์ Federico Quadraro
อาจารย์ Yizhou Huo (RICHARD)