สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ

ผศ.ธัญญา ภาคภูมิ
หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
อาจารย์ ดร.รัตติมา ธันยาธำรงกุล
ผศ.ธัญญวัฒน์ ตรีเนตร
ผศ.กิตติ เฉลิมฉัตรวรากร
อาจารย์ Dominick Cartwright
อาจารย์ Brian Blanchfield
อ. ดร.ปิยะรัตน์ พิพัฒน์ธาราสกุล
อาจารย์กิติยา จันทร์ฉาย
Dr.Alan Robert White