สาขาวิชาการโรงแรม
ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ

อาจารย์ กิติภูมิ นิลจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
ผศ. ชัยศักดิ์ คล้ายแดง
อาจารย์ เกรียงศักดิ์ อาภามงคล
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ นามคำ
อาจารย์ ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง
ผศ.สุจินต์ สุขะพงษ์
อาจารย์ณัฏฐกานต์ ณ ไพรี
อาจารย์เอกชัย อัครเดชเรืองศรี
อาจารย์ ปณิชา อินทรสุริยวงษ์
อาจารย์ ดาราวรรณ ไศลมณี
ผศ.อรทัย ชุ่มเย็น
ผศ.ว่าที่ ร.ต.หญิง
รายวดี ผดุงกาญจน์