สาขาวิชาภาษาไทย
ภาควิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
อ.อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์
อาจารย์ ยุทธนา นันทิวัธวิภา
อาจารย์ สมิง จารย์คุณ
อ.ดร.ปิยะภรณ์ นาคอาทิตย์ ไชยสุข