สาขาวิชามนุษยศาสตร์
ภาควิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดาลัด พุกาธร
หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์
อาจารย์ ศิริมา ศีลพัฒน์
ผศ.จันทนา วงศ์หาญ
ผศ.ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี
ผศ.ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย
ผศ.บุญญาภา แจ้งสี
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว