หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Bachelor of Arts Program in Chinese for Communication

ชื่อปริญญาเต็ม

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร) 

Bachelor of Arts (Chinese for Communication)

ชื่อปริญญาย่อ

ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร)        

B.A. (Chinese for Communication)

รายละเอียดหลักสูตร (Click)

Website: https://utkchinese.weebly.com

Tel: 02-287-9600 ต่อ 2156

Facebook Page: https://www.facebook.com/RMUTKChinese/