• ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ
  • อาจารย์บรรพต เจตนเสน
  • อาจารย์ปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ
  • อาจารย์สุเปรม นนทะวงษ์
  • อาจารย์โสภณ สาคูแก้ว