• อาจารย์สุวิมล นภาผ่องกุล
  • อาจารย์พรรษวัชร์ อินทาภิรัต
  • อาจารย์มัลลิกา โอยามะ
  • อาจารย์สมชาย ไชยเขตธนัง
  • อาจารย์Atsuko Ishii
  • อาจารย์Kaori Iwafuji
  • อาจารย์Koji Arii
  • อาจารย์Masako Nakano
  • อาจารย์Naoki Yamagishi
  • อาจารย์Satoko Otsuka