• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑิตฐิตา นาคเกษม
  • อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณวรรณ วาจางาม
  • อาจารย์ยุทธนา นันทิวัธวิภา
  • อาจารย์สมิง จารย์คุณ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ โอ้โลม
  • อาจารย์ อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์