สามารถติดต่อ อ.ผู้สอนได้ที่ E-Mail หรือ ทาง MS Teams
สามารถ Click ไปที่รายวิชาที่เรียน

ลำดับรหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มผู้สอนหมายเหตุ
11251204 Tour Planning and Operation 1อ.ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม
อ.ปานชีวา มงคลอภิโชติ
chatdanai.j@mail.rmutk.ac.th
21251204 Tour Planning and Operation 2ผศ.ดร.วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์
อ.ปานชีวา มงคลอภิโชติ
Watcharawit.w@mail.rmutk.ac.th
31251305 Tourism Destination Planning and Development 1 อ.ปานชีวา มงคลอภิโชติ
41251305Tourism Destination Planning and Development 2 อ.ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม chatdanai.j@mail.rmutk.ac.th
51251305 Tourism Destination Planning and Development3 อ.ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม chatdanai.j@mail.rmutk.ac.th
61252302Cultural Tourism1อ.พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล potjanee.s@mail.rmutk.ac.th
7 1252302 Cultural Tourism2อ.พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล potjanee.s@mail.rmutk.ac.th
8 1252302 Cultural Tourism3อ.พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล potjanee.s@mail.rmutk.ac.th
91251101 History of Thai Arts1อ.พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล potjanee.s@mail.rmutk.ac.th
101251101 History of Thai Arts 2อ.พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล potjanee.s@mail.rmutk.ac.th
111250006 Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel4ผศ.ดร.วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์ Watcharawit.w@mail.rmutk.ac.th
121250006 Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 5อ.ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา chayinthorn.t@mail.rmutk.ac.th
131240002 Service Management1ผศ.ดร.วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์ Watcharawit.w@mail.rmutk.ac.th
141240002 Service Management 2ผศ.ดร.วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์ Watcharawit.w@mail.rmutk.ac.th
151251301 English for Tourism Business1 อ.ดร.อริยา เรียงจันทร์
อ.ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา
ariya.r@mail.rmutk.ac.th
chayinthorn.t@mail.rmutk.ac.th
161251301 English for Tourism Business 2อ.ดร.อริยา เรียงจันทร์
อ.ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ
ariya.r@mail.rmutk.ac.th
thammarat.s@mail.rmutk.ac.th
171251301 English for Tourism Business 3อ.ดร.อริยา เรียงจันทร์
อ.ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา
ariya.r@mail.rmutk.ac.th
chayinthorn.t@mail.rmutk.ac.th
181252204 Creative Activities for Tourism1อ.ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ thammarat.s@mail.rmutk.ac.th
191252204 Creative Activities for Tourism 2อ.ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ thammarat.s@mail.rmutk.ac.th
201250007 Human Resources Management in Hospitality Industry 4ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์ nana.s@mail.rmutk.ac.th
211250007 Human Resources Management in Hospitality Industry 5ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์ nana.s@mail.rmutk.ac.th
221250007 Human Resources Management in Hospitality Industry 6ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์ nana.s@mail.rmutk.ac.th
231250005 Tourists Behavior1ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์ nana.s@mail.rmutk.ac.th
241250005 Tourists Behavior 2ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์ nana.s@mail.rmutk.ac.th
251253401 English for Hospitality Industry1อ.ดร.สุภาพร อรรคพิณ supaporn.a@mail.rmutk.ac.th
261252404 MICE Management1อ.ดร.สุภาพร อรรคพิณ
อ.พิราวรรณ งอกชัยภูมิ
supaporn.a@mail.rmutk.ac.th
271252404 MICE Management 2อ.ดร.สุภาพร อรรคพิณ
อ.พิราวรรณ งอกชัยภูมิ
supaporn.a@mail.rmutk.ac.th
281252404 MICE Management 3อ.ดร.สุภาพร อรรคพิณ
อ.พิราวรรณ งอกชัยภูมิ
supaporn.a@mail.rmutk.ac.th
291252401 Airline Business Operation and Management1อ.วริศ หมัดป้องตัว
301252401 Airline Business Operation and Management2อ.วริศ หมัดป้องตัว
311253202 Reading for Tourismอ.พิราวรรณ งอกชัยภูมิ