สามารถติดต่อ อ.ผู้สอนได้ที่ E-Mail หรือ ทาง MS Teams
สามารถ Click ไปที่รายวิชาที่เรียน

รายวิชาที่มีชั่วโมงสอนเฉพาะภาคทฤษฏี ที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
(รูปแบบที่ 1 หรือรูปแบบที่ 2) ผสมผสานกับการสอนแบบปกติ

ลำดับรหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มผู้สอนหมายเหตุ
11253301-59การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1อ.ดร.อริยา เรียงจันทร์ ariya.r@mail.rmutk.ac.th
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน หมายเหตุ
21240003-59 การตลาดบริการ 1ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์ nana.s@mail.rmutk.ac.th
การตลาดบริการ2 ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์ nana.s@mail.rmutk.ac.th
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน หมายเหตุ
31253302-59   ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเที่ยวไทย 1อ.ดร.สุภาพร อรรคพิณ supaporn.a@mail.rmutk.ac.th
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน หมายเหตุ
41251303-59 การขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1อ.เบญจา จันทร
อ.อธิรัฐ ภิบาลกุล (อ.พิเศษ)
benja.j@mail.rmutk.ac.th
Atirat.pibalkul@gmail.com
การขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว2อ.เบญจา จันทร
อ.อธิรัฐ ภิบาลกุล (อ.พิเศษ)
benja.j@mail.rmutk.ac.th
Atirat.pibalkul@gmail.com
การขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3 อ.เบญจา จันทร
อ.อธิรัฐ ภิบาลกุล (อ.พิเศษ)
benja.j@mail.rmutk.ac.th
Atirat.pibalkul@gmail.com
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน หมายเหตุ
51240004-59 ศิลปะการต้อนรับและบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 4อ.ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม chatdanai.j@mail.rmutk.ac.th
ศิลปะการต้อนรับและบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 5อ.ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา chayinthorn.t@mail.rmutk.ac.th
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน หมายเหตุ
61240001-59 อุตสาหกรรมการบริการ 1อ.ดร.วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์Watcharawit.w@mail.rmutk.ac.th
อุตสาหกรรมการบริการ 2 อ.ดร.วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์ Watcharawit.w@mail.rmutk.ac.th
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน หมายเหตุ
71250008-59 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 อ.ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา chayinthorn.t@mail.rmutk.ac.th
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 อ.ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา chayinthorn.t@mail.rmutk.ac.th
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 อ.ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา chayinthorn.t@mail.rmutk.ac.th
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน หมายเหตุ
81251304-59 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 1อ.ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ thammarat.s@mail.rmutk.ac.th
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 2อ.ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ thammarat.s@mail.rmutk.ac.th
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน3อ.ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ thammarat.s@mail.rmutk.ac.th
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน หมายเหตุ
91251201-59 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 1 อ.ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ thammarat.s@mail.rmutk.ac.th
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว2 อ.ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ thammarat.s@mail.rmutk.ac.th
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน หมายเหตุ
101252303-59 พุทธศาสนาและประติมานวิทยา 1อ.พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล potjanee.s@mail.rmutk.ac.th
พุทธศาสนาและประติมานวิทยา2 อ.พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล potjanee.s@mail.rmutk.ac.th
พุทธศาสนาและประติมานวิทยา 3อ.พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล potjanee.s@mail.rmutk.ac.th
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน หมายเหตุ
111252201-59 พื้นฐานอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว 1 อ.พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล potjanee.s@mail.rmutk.ac.th
พื้นฐานอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว 2 อ.พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล potjanee.s@mail.rmutk.ac.th

รายวิชาที่สอนภาคทฤษฏีควบคู่กับภาคปฏิบัติ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน หมายเหตุ
121251302-59 ภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์ 1อ.ดร.อริยา เรียงจันทร์
ผศ.องอาจ โอ้โลม
ariya.r@mail.rmutk.ac.th
ภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์ 2อ.ดร.อริยา เรียงจันทร์
ผศ.องอาจ โอ้โลม
ariya.r@mail.rmutk.ac.th
ภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์ 3ผศ. ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์
อ.ดร.สุภาพร อรรคพิณ
nana.s@mail.rmutk.ac.th
supaporn.a@mail.rmutk.ac.th
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน หมายเหตุ
131251403-59 การสำรวจและวิจัยทางการท่องเที่ยว 1ผศ. ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์
อ.ดร.วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์
nana.s@mail.rmutk.ac.th
Watcharawit.w@mail.rmutk.ac.th
การสำรวจและวิจัยทางการท่องเที่ยว 2อ.ดร.สุภาพร อรรคพิณ
อ.ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม
supaporn.a@mail.rmutk.ac.th
chatdanai.j@mail.rmutk.ac.th
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน หมายเหตุ
141251401-59  การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว 1อ.เบญจา จันทร benja.j@mail.rmutk.ac.th
การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว 2 อ.เบญจา จันทร benja.j@mail.rmutk.ac.th
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน หมายเหตุ
151251203-59 งานมัคคุเทศก์อาชีพ 1อ.ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม chatdanai.j@mail.rmutk.ac.th
งานมัคคุเทศก์อาชีพ
วิชางานมัคคุเทศก์อาชีพ (Professional Tour Guiding)
2อ.ดร.วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์
Watcharawit.w@mail.rmutk.ac.th