• อาจารย์ ดร.อริยา เรียงจันทร์
  • อาจารย์ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม
  • อาจารย์ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา
  • อาจารย์ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์
  • อาจารย์เบญจา จันทร
  • อาจารย์พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล
  • อาจารย์ ดร.วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์
  • อาจารย์ ดร.สุภาพร อรรคพิณ