• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์
  • อาจารย์ ดร.เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม
  • อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา ยุกติรัตน์
  • อาจารย์ณัฐวิทย์ คงศรีชาย
  • อาจารย์ธรรมรัตน์ จรูญูชนม์
  • อาจารย์ศุภาสี วงษ์ทองดี
  • อาจารย์อนุชา กลมเกลี้ยง