รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มวิชาบูรณาการ คณะศิลปศาสตร์

เพื่อความสะดวกในการสแกน QR Code ให้ตรงกับรายวิชา
ให้ Click ขวาที่ QR Code ในรายวิชาที่ต้องการเข้ากลุ่ม
แล้วเลือก “Open image in new tab”

จะปรากฎหน้าใหม่ขึ้นมา แสดงเฉพาะQR Code ที่ต้องการ จะทำให้สแกนง่ายขึ้น

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
11151001ทักษะการเรียนรู้ UTK.1อ.ปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ
2อ.โสภณ สาคูแก้ว

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
21151003สุนทรียะแห่งชีวิต1อ.จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา
2ผศ.ฑิตฐิตา นาคเกษม Line ID:kittydelita
Facebook:Delita KittyJa
E-Mail:sally.9934@gmail.com
Tel:081-860-2714

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
31151002กล้าคิด กล้าทำ1ผศ.ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย+
อ.ศุภรัตน์ ยิ่งอุปการ
Line ID : 09 6861 9151
Tel : 09 6861 9151
2ผศ.วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ +
อ.ศุภรัตน์ ยิ่งอุปการ
3อ.ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ +
ดร.หทัยชนก โทสินธิติ
4อ.จันทนา วงศ์หาญ +
ดร.โสภา หนูแดง
Line ID 0865651261
Tel: 0865651261
E-Mail:janthana.w@mail.rmutk.ac.th
5 อ.จันทนา วงศ์หาญ +
ดร.โสภา หนูแดง
Line ID 0865651261
Tel: 0865651261
E-Mail:janthana.w@mail.rmutk.ac.th
6ผศ.ดร.เลิศลักษณ์ แก้ววิมล +
อ.รัตนสุวรรณ ระวรรณ
7ดร.เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม +
ดร.กิติศาสตร์ กระบวน