รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วิชาศึกษาทั่วไป) สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

เพื่อความสะดวกในการสแกน QR Code ให้ตรงกับรายวิชา
ให้ Click ขวาที่ QR Code ในรายวิชาที่ต้องการเข้ากลุ่ม
แล้วเลือก “Open image in new tab”

จะปรากฎหน้าใหม่ขึ้นมา แสดงเฉพาะQR Code ที่ต้องการ จะทำให้สแกนง่ายขึ้น

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR-Codeหมายเหตุ
11130001ห้องสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า1อ.จันทนา วงศ์หาญLine ID 0865651261
Tel:0865651261
E-Mail: janthana.w@mail.rmutk.ac.th
2ผศ.ดาลัด พุกาธรLine ID: daladpugathorn
Tel:0898210730
E-Mail: dalad.p@mail.rmutk.ac.th
3อ.จันทนา วงศ์หาญ Line ID 0865651261
Tel:0865651261
E-Mail: janthana.w@mail.rmutk.ac.th
4ผศ.ดาลัด พุกาธร Line ID: daladpugathorn
Tel:0898210730
E-Mail: dalad.p@mail.rmutk.ac.th
5ผศ.ดาลัด พุกาธร Line ID: daladpugathorn
Tel:0898210730
E-Mail: dalad.p@mail.rmutk.ac.th
6อ.ศิริมา ศีลพัฒน์ID line: 0865039986
Tel.: 0865039986
E-Mail: sirima.s@mail.rmutk.ac.th
7อ.ศิริมา ศีลพัฒน์ ID line: 0865039986
Tel.: 0865039986
E-Mail: sirima.s@mail.rmutk.ac.th
8ผศ.ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัยLine ID : 09 6861 9151
Tel : 09 6861 9151
9อ.ศิริมา ศีลพัฒน์ ID line: 0865039986
Tel.: 0865039986
E-Mail: sirima.s@mail.rmutk.ac.th
10อ.ศิริมา ศีลพัฒน์ ID line: 0865039986
Tel.: 0865039986
E-Mail: sirima.s@mail.rmutk.ac.th
11 อ.จันทนา วงศ์หาญ Line ID 0865651261
Tel:0865651261
E-Mail: janthana.w@mail.rmutk.ac.th

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR-Codeหมายเหตุ
21131001จิตวิทยาทั่วไป1ผศ.ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี LINE ID : opal16916
โทร : 097-1369363
2ผศ.ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี LINE ID : opal16916
โทร : 097-1369363
3ผศ.จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์Line ID : Jiraporn9595
Tel.: 0815619595
E-mail : Jiraporn.p@mail.rmutk.ac.th
4อ.ธัญญาภัทร เลิศจันทรางกูร Line ID: 0815737338
Tel.:0815737338
E-Mail : tanyapat.l@mail.rmutk.ac.th
5ผศ.จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ Line ID : Jiraporn9595
Tel.: 0815619595
E-mail : Jiraporn.p@mail.rmutk.ac.th
6อ.อำไพ แสนหมื่นID line: 0814035449
Tel.: 0814035449
E-Mail: ampai.s@mail.rmutk.ac.th
7อ.อำไพ แสนหมื่น ID line: 0814035449
Tel.: 0814035449
E-Mail: ampai.s@mail.rmutk.ac.th
8ผศ.จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ Line ID : Jiraporn9595
Tel.: 0815619595
E-mail : Jiraporn.p@mail.rmutk.ac.th
9ผศ.บุญญาภา แจ้งสีID line : bunyapa 2008
Tel.:0852140464
E-Mail : bunyapa.j@mail.rmutk.ac.th

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR-Codeหมายเหตุ
31131002เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ1ผศ.บุญญาภา แจ้งสี ID line : bunyapa 2008
Tel.:0852140464
E-Mail : bunyapa.j@mail.rmutk.ac.th
2อ.อำไพ แสนหมื่น ID line: 0814035449
Tel.: 0814035449
E-Mail: ampai.s@mail.rmutk.ac.th
3อ.อำไพ แสนหมื่น ID line: 0814035449
Tel.: 0814035449
E-Mail: ampai.s@mail.rmutk.ac.th
4 อ.ธัญญาภัทร เลิศจันทรางกูร Line ID: 0815737338
Tel.:0815737338
E-Mail : tanyapat.l@mail.rmutk.ac.th
5 อ.ธัญญาภัทร เลิศจันทรางกูร Line ID: 0815737338
Tel.:0815737338
E-Mail : tanyapat.l@mail.rmutk.ac.th
6ผศ.บุญญาภา แจ้งสี ID line : bunyapa 2008
Tel.:0852140464
E-Mail : bunyapa.j@mail.rmutk.ac.th
7ผศ.บุญญาภา แจ้งสี ID line : bunyapa 2008
Tel.:0852140464
E-Mail : bunyapa.j@mail.rmutk.ac.th
8ผศ.ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี LINE ID : opal16916
โทร : 097-1369363
9ผศ.ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรีLINE ID : opal16916
โทร : 097-1369363
10 อ.ธัญญาภัทร เลิศจันทรางกูร Line ID: 0815737338
Tel.:0815737338
E-Mail : tanyapat.l@mail.rmutk.ac.th
11 อ.ธัญญาภัทร เลิศจันทรางกูร Line ID: 0815737338
Tel.:0815737338
E-Mail : tanyapat.l@mail.rmutk.ac.th
12ผศ.บุญญาภา แจ้งสี ID line : bunyapa 2008
Tel.:0852140464
E-Mail : bunyapa.j@mail.rmutk.ac.th

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR-Codeหมายเหตุ
41132001มนุษย์กับจริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต1ผศ.จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์Line ID : Jiraporn9595
Tel.: 0815619595
E-mail : Jiraporn.p@mail.rmutk.ac.th
2ผศ.จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์Line ID : Jiraporn9595
Tel.: 0815619595
E-mail : Jiraporn.p@mail.rmutk.ac.th
3 ผศ.จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ Line ID : Jiraporn9595
Tel.: 0815619595
E-mail : Jiraporn.p@mail.rmutk.ac.th

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR-Codeหมายเหตุ
51133001ไทยศึกษา1อ.บุญสม ครึกครืนID​ line​ :24pong24
Tel.: 0918862524
E-Mail: boonsom.k@mail.rmutk.ac.th
2อ.บุญสม ครึกครืน ID​ line​ :24pong24
Tel.: 0918862524
E-Mail: boonsom.k@mail.rmutk.ac.th
3อ.บุญสม ครึกครืน ID​ line​ :24pong24
Tel.: 0918862524
E-Mail: boonsom.k@mail.rmutk.ac.th

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR-Codeหมายเหตุ
61133002วัฒนธรรมไทย1อ.บุญสม ครึกครืน ID​ line​ :24pong24
Tel.: 0918862524
E-Mail: boonsom.k@mail.rmutk.ac.th

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR-Codeหมายเหตุ
71134001กล้าคิด1ผศ.ดาลัด พุกาธร +อ.อธิยุต ทัตตมนัส Line ID: daladpugathorn
Tel:0898210730
E-Mail: dalad.p@mail.rmutk.ac.th
2 ผศ.ดาลัด พุกาธร +อ.อธิยุต ทัตตมนัส Line ID: daladpugathorn
Tel:0898210730
E-Mail: dalad.p@mail.rmutk.ac.th
3ผศ.ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย +ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ Line ID : 09 6861 9151
Tel : 09 6861 9151
4ผศ.ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย +อ.ศุภาสี วงษ์ทองดี Line ID : 09 6861 9151
Tel : 09 6861 9151

*1134001 วิชากล้าคิด สามารถเลือกลงทะเบียนเป็นหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ เลือกเสรีก็ได้