รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วิชาศึกษาทั่วไป) สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์

เพื่อความสะดวกในการสแกน QR Code ให้ตรงกับรายวิชา
ให้ Click ขวาที่ QR Code ในรายวิชาที่ต้องการเข้ากลุ่ม
แล้วเลือก “Open image in new tab”

จะปรากฎหน้าใหม่ขึ้นมา แสดงเฉพาะQR Code ที่ต้องการ จะทำให้สแกนง่ายขึ้น

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
11141013ลีลาศ
(1 หน่วยกิต)
1ผศ.วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ
2อ.บรรพต เจตนเสน

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
21142005นันทนาการเพื่อการฝึกอบรมการฝึกอบรม
(3 หน่ยวกิต)
1อ.สุเปรม นนทะวงษ์
2อ.โสภณ สาคูแก้ว
3อ.โสภณ สาคูแก้ว
4อ.ปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ
5อ.บรรพต เจตนเสน
6 อ.ปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ
7 อ.ปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ
8 อ.โสภณ สาคูแก้ว

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
31141015การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(3 หน่ยวกิต)
1อ.โสภณ สาคูแก้ว
2อ.บรรพต เจตนเสน
3อ.โสภณ สาคูแก้ว
4อ.สุเปรม นนทะวงษ์
5อ.ปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ
6อ.สุเปรม นนทะวงษ์
7อ.สุเปรม นนทะวงษ์
8ผศ.วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ
9 อ.สุเปรม นนทะวงษ์

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
41142006ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพ
(3 หน่ยวกิต)
1ผศ.วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ
2อ.บรรพต เจตนเสน
3ผศ.วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ