รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์

เพื่อความสะดวกในการสแกน QR Code ให้ตรงกับรายวิชา
ให้ Click ขวาที่ QR Code ในรายวิชาที่ต้องการเข้ากลุ่ม
แล้วเลือก “Open image in new tab”

จะปรากฎหน้าใหม่ขึ้นมา แสดงเฉพาะQR Code ที่ต้องการ จะทำให้สแกนง่ายขึ้น

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
11211001ภาษาอังกฤษทั่วไป1อ.มนัสวี ดวงลอย
2อ.มนัสวี ดวงลอย
3อ.อมรพรรณ จำปา
4อ.ทัศนา ไชยโกษี
5อ.ทัศนา ไชยโกษี
6 อ.อมรพรรณ จำปา
7 อ.อมรพรรณ จำปา
8 อ.มนัสวี ดวงลอย

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
21211002ภาษาอังกฤษเพื่องาน1ดร.รุจจิพร บัวแก้ว
2อ.ทัศนา ไชยโกษี
3อ.ทัศนา ไชยโกษี
4ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ
5ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ
6ผศ.ดร.อารี ลาภวงศ์ราษฎร์
7 อ.ทัศนา ไชยโกษี
8 อ.วิสูตร อินทร์สำอาง

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
31211003ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน1ผศ.ดร.อารี ลาภวงศ์ราษฎร์
2อ.วิสูตร อินทร์สำอาง
3ผศ.ดร.บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา
4ผศ.ดร.อารี ลาภวงศ์ราษฎร์
5ผศ.ดร.บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา
6อ.อมรพรรณ จำปา
7อ.อมรพรรณ จำปา
8ผศ.ดร.อารี ลาภวงศ์ราษฎร์
9อ.รัตนสุวรรณ ระวรรณ
10อ.วิสูตร อินทร์สำอาง
11ผศ.ดร.อารี ลาภวงศ์ราษฎร์
12 ผศ.ดร.บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
41211005สนทนาภาษาอังกฤษ1ผศ.ดร.ลีชัย ปัญญาวงศ์งาม
2ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ
3 ผศ.ดร.ลีชัย ปัญญาวงศ์งาม
4Mr.Dermot P S White
5Mr.Dermot P S White
6Mr.Dermot P S White
7Mr.Dermot P S White

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
51211006การอ่านทั่วไป1ผศ.ดร.บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา
2ผศ.ดร.บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
61211011ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชน1 Mr.Dermot P S White
2 Mr.Dermot P S White
3 ดร.รุจจิพร บัวแก้ว
4 ผศ.ดร.บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา
5 อ.รัตนสุวรรณ ระวรรณ
6 อ.รัตนสุวรรณ ระวรรณ

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
71211012การเขียนภาษาอังกฤษยุคใหม่1ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ
2ดร.ชภณิต แจ้งสี

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
81211013ภาษาอังกฤษเพื่อสาระความรู้และความบันเทิง1อ.วิสูตร อินทร์สำอาง
2อ.วิสูตร อินทร์สำอาง
3อ.วิสูตร อินทร์สำอาง
4ดร.รุจจิพร บัวแก้ว
5ดร.รุจจิพร บัวแก้ว
6ดร.รุจจิพร บัวแก้ว

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
91211014ภาษาอังกฤษกับภาพยนตร์1ดร.ชภณิต แจ้งสี
2ดร.ชภณิต แจ้งสี