รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วิชาศึกษาทั่วไป) สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

เพื่อความสะดวกในการสแกน QR Code ให้ตรงกับรายวิชา
ให้ Click ขวาที่ QR Code ในรายวิชาที่ต้องการเข้ากลุ่ม
แล้วเลือก “Open image in new tab”

จะปรากฎหน้าใหม่ขึ้นมา แสดงเฉพาะQR Code ที่ต้องการ จะทำให้สแกนง่ายขึ้น

ให้Click ขวา เลือก “Open image in new tab”

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม/Sec ผู้สอน QR Code หมายเหตุ
1 1110101 การใช้ภาษาไทย 1 อ.จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา
2 อ.ปัณณวรรณ วาจางาม
3 อ.ปัณณวรรณ วาจางาม
4 อ.ปัณณวรรณ วาจางาม
5อ.สมิง จารย์คุณ
6อ.สมิง จารย์คุณ
7อ.สมิง จารย์คุณ
8อ.สมิง จารย์คุณ
9 อ.จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม/Sec ผู้สอน QR Code หมายเหตุ
21110102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร1อ.จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา
2อ.ปัณณวรรณ วาจางาม
3อ.ปัณณวรรณ วาจางาม
4ผศ.องอาจ โอ้โลม
5ผศ.องอาจ โอ้โลม
6ดร.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพLINE ID : pp_palm
โทร. 09 7171 0840
Facebook : Natthapong Wongampai
7ดร.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพLINE ID : pp_palm
โทร. 09 7171 0840
Facebook : Natthapong Wongampai
8อ.ยุทธนา นันทิวัธวิภา
9ดร.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพLINE ID : pp_palm
โทร. 09 7171 0840
Facebook : Natthapong Wongampai

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม/Sec ผู้สอน QR Code หมายเหตุ
31111204วรรณคดีศึกษา1ผศ.องอาจ โอ้โลม
2ผศ.องอาจ โอ้โลม

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม/Sec ผู้สอน QR Code หมายเหตุ
41111205เทคนิคการเขียน1อ.จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา
2อ.จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม/Sec ผู้สอน QR Code หมายเหตุ
51111206การพูดและการเขียนเพื่อการทำงาน1ผศ.ฑิตฐิตา นาคเกษมLine ID:kittydelita
Facebook:Delita KittyJa
E-Mail:sally.9934@gmail.com
Tel:081-860-2714
3 อ.อัญชลี อภัยปรปักษ์ ซิลซ์เลอร์
4ผศ.ฑิตฐิตา นาคเกษมLine ID:kittydelita
Facebook:Delita KittyJa
E-Mail:sally.9934@gmail.com
Tel:081-860-2714

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม/Sec ผู้สอน QR Code หมายเหตุ
61111207ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอผลงาน1อ.ยุทธนา นันทิวัธวิภา
2อ.ยุทธนา นันทิวัธวิภา
3อ.สมิง จารย์คุณ

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม/Sec ผู้สอน QR Code หมายเหตุ
71112308ศิลปะการพูด1อ.ยุทธนา นันทิวัธวิภา
2อ.ยุทธนา นันทิวัธวิภา
3อ.อัญชลี อภัยปรปักษ์ ซิลซ์เลอร์
4อ.อัญชลี อภัยปรปักษ์ ซิลซ์เลอร์
5 อ.อัญชลี อภัยปรปักษ์ ซิลซ์เลอร์

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม/Sec ผู้สอน QR Code หมายเหตุ
81112309ภาษากับวัฒนธรรม1ผศ.ฑิตฐิตา นาคเกษมLine ID:kittydelita
Facebook:DelitaKittyJa
E-Mail:sally.9934@gmail.com
Tel:081-860-2714
2ผศ.ฑิตฐิตา นาคเกษมLine ID:kittydelita
Facebook:DelitaKittyJa
E-Mail:sally.9934@gmail.com
Tel:081-860-2714

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม/Sec ผู้สอน QR Code หมายเหตุ
91112311ศิลปะการอ่าน1ดร.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพLINE ID : pp_palm
โทร. 09 7171 0840
Facebook : Natthapong Wongampai
2ดร.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพLINE ID : pp_palm
โทร. 09 7171 0840
Facebook : Natthapong Wongampai