รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วิชาศึกษาทั่วไป) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

เพื่อความสะดวกในการสแกน QR Code ให้ตรงกับรายวิชา
ให้ Click ขวาที่ QR Code ในรายวิชาที่ต้องการเข้ากลุ่ม
แล้วเลือก “Open image in new tab”

จะปรากฎหน้าใหม่ขึ้นมา แสดงเฉพาะQR Code ที่ต้องการ จะทำให้สแกนง่ายขึ้น

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
11121002มนุษย์กับสังคม1อ.สุเมธ ด้วงจู
2ผศ.รัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์โทร. 084 265 6451
E-Mail : gen-ed2015@hotmail.com
3ผศ.รัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์ โทร. 084 265 6451
E-Mail : gen-ed2015@hotmail.com
4ผศ.รัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์ โทร. 084 265 6451
E-Mail : gen-ed2015@hotmail.com
5 ผศ.ประภาพร นันทการัตน์

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
21121003มนุษยสัมพันธ์1อ.สง่า นามวัตร
2อ.สง่า นามวัตร
3อ.สง่า นามวัตร
4อ.สง่า นามวัตร
5 อ.สง่า นามวัตร

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
31121004สังคมกับสิ่งแวดล้อม1ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์
2ผศ.ประภาพร นันทการัตน์
3ผศ.ประภาพร นันทการัตน์

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
41121009อาเซียนศึกษา1ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์
2ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์
3 ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
51122001การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม1ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์
2อ.สุเมธ ด้วงจู
3อ.สุเมธ ด้วงจู
4อ.สุเมธ ด้วงจู
5ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์
6อ.สง่า นามวัตร
7ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์
8ผศ.ประภาพร นันทการัตน์

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
61122004เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต1ผศ.ประภาพร นันทการัตน์
2ผศ.ประภาพร นันทการัตน์

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
71123001สังคมกับเศรษฐกิจ1อ.สุเมธ ด้วงจู

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
81121005วิถีไทย1ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์
2ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่ม/Secผู้สอนQR Codeหมายเหตุ
91124002การเมืองกับการปกครองของไทย1ผศ.รัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์ โทร. 084 265 6451
E-Mail : gen-ed2015@hotmail.com
2ผศ.รัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์ โทร. 084 265 6451
E-Mail : gen-ed2015@hotmail.com