เรียน บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ทุกท่าน กรุณา CHECK-IN เพื่อรายงานตัว ด้านล่างนี้

1.กรุณาเลือกปุ่ม “ลงทะเบียน” (ปุ่มสีน้ำเงิน)
2.กรอกข้อมูลการลงทะเบียนปฏิบัติงานใน google form ให้ครบถ้วน
(การเข้าถึง google form ต้องเชื่อมต่อกับ E-mail ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นของตนเองเท่านั้น)
3.เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่ “แสดงผลการลงทะเบียน” (ปุ่มสีแดง) ด้านล่างนี้