รายชื่อผู้เข้าอบรม
โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เพื่อเข้ารับการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
วันที่ 14 15 16 19 20 21 และ 22 ตุลาคม 2563

เวลา 16.00 – 19.30 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ
)
และ ชั้น 4 ชั้น 6 อาคาร 11 (พื้นที่พระนครใต้ สำหรับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์