การสอบ TOEIC (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน)
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
เวลา 9.00 -12.00 น.และ 13.00 – 16.00 น.

การสอบ TOEIC
***(สำหรับนักศึกษาที่รับเข้าในปี 2559 เท่านั้น)***
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ ห้องสอบ และวัน-เวลาสอบ
ได้ที่ link ด้านล่างนี้

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 (เช้า) เวลา 9.00 -12.00 น.

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 (บ่าย) เวลา 13.00 -16.00 น.

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 (เช้า) เวลา 9.00 -12.00 น.

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 (บ่าย) เวลา 13.00 -16.00 น.

ประกาศ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษา รับเข้า ปี 2559 ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อเข้าทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)

ในวันเสาร์ที่ 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2563