ART EXHIBITION ONLINE # 4
“สุนทรียภาพกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”
8 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566
โดยความร่วมมือระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา จาก 8 สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยบูรพา