หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

Bachelor of Arts Program in Hospitality

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)

Bachelor of Arts (Hospitality)

ชื่อย่อ

ศศ.บ. (การโรงแรม)

B.A. (Hospitality)

รายละเอียดหลักสูตร (Click)

ติดต่อสาขาวิชาการโรงแรม

โทร : 0-2287-9600 ต่อ 7134

Website :

Facebook Fanpage : HospitalityRmutk