ความเป็นมาคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548 โดยเป็นการรวมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย สังคมศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ การโรงแรม การท่องเที่ยว ของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ บพิตรพิมุข มหาเมฆ และพระนครใต้ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เข้าไว้ด้วยกัน

คณะศิลปศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ภาควิชา ได้แก่

1. ภาควิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา
1.1 สาขาวิชาภาษาไทย
1.2 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
1.3 สาขาวิชามนุษยศาสตร์
1.4 สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

2. ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา
2.1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2.2 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
2.4 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2.5 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
2.6 สาขาวิชาการโรงแรม
2.7 สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การบริหารคณะศิลปศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้นำแห่งศาสตร์ภาษา ความเป็นไทย และอุตสาหกรรมการบริการสู่สากล

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติ และมีคุณธรรม 

2. สร้างงานวิจัย

3. บริการวิชาการ

4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

6. จัดการศึกษาเพื่อรองรับการแข่งขันของประเทศ 

ค่านิยมหลัก: L-ARTS

L: Leadership ผู้นําทางวิชาการ หมายถึง บุคลากรและนักศึกษามีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ

A: Ability รู้ความสามารถ หมายถึง บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ ความสามารถและสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

R: Responsibility ความรับผิดชอบ หมายถึง บุคลากรและนักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่

T: Teamwork การทํางานร่วมกัน หมายถึง บุคลากร/นักศึกษาร่วมมือกันทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค์

S: Smart บุคลิกภาพดี หมายถึง บุคลากรและนักศึกษามีการวางตัวที่ดีและแต่งกายเหมาะสม ได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก

อัตลักษณ์ (Identity)

ปฏิบัติเด่น เน้นภาษา

เอกลักษณ์ 

บุคลิกภาพเด่น เน้นกิจกรรม