ระเบียบการลาทุกประเภท

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ

แบบฟอร์มใบลา

1. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
1.1 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (เจ้าหน้าที่)
1.2 แบบฟอร์มขอลงชื่อปฏิบัติราชการช้ากว่าปกติ
2. แบบใบขอยกเลิกวันลา
3. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
3.1 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน (เจ้าหน้าที่)
4. แบบใบลาไปต่างประเทศ
5. Leave Form
6. Vacation Leave Form

ขอหนังสือรับรอง / ทำบัตรประจำตัว / เปลี่ยนชื่อ

  1. ข้อควรทราบ
  2. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
  3. แบบฟอร์มการขอทำบัตรประจำตัว
  4. การขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แนวปฏิบัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์

แบบฟอร์มการส่งเอกสารสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2564

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ประกาศ