หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Bachelor of Arts Program in Tourism

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)

Bachelor of Arts (Tourism)

ชื่อย่อ

ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

B.A. (Tourism)

รายละเอียดหลักสูตร (Click)

ติดต่อสาขาวิชาการท่องเที่ยว

โทร : 0-2287-9600 ต่อ 2160, 2161, 2162

Website :

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/rmutktourism