หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Bachelor of Arts Program in English for International Communication

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)

Bachelor of Arts (English for International Communication)

ชื่อย่อ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)

B.A. (English for International Communication)

รายละเอียดหลักสูตร (Click)

ติดต่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

โทร : 0-2287-9600 ต่อ 7314

Website :

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/groups/1534609460100221/