หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

Bachelor of Arts Program in Thai Wisdom Product Innovation Design

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย)

Bachelor of Arts (Thai Wisdom Product Innovation Design)

ชื่อย่อ

ศศ.บ. (การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย)

B.A. (Thai Wisdom Product Innovation Design)

รายละเอียดหลักสูตร (Click)

ติดต่อสาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

โทร : 0-2287-9600 ต่อ 9679

Website :

Facebook Fanpage :https://www.facebook.com/ThaiWisdomUTK/