ART EXHIBITION ONLINE
“สุนทรียภาพกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2”
28 มีนาคม – 28 เมษายน 2565
โดยความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาจาก 6 สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์