เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (นางศิริมา ศีลพัฒน์) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) สำหรับผู้บริหาร
หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2567 ณ ห้อง R301 และ ห้อง R302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา พวงศิลป์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
นางสาวนวพร โพธิน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
นางสาวพิมชนก บูรณานนท์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
นางสาวปิยาอร พากเพียร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
นางสาวปานใจ ผิรังคะเปาระ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
และนางสาวเมธาพร แสงจันทร์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)