เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-15.30 น.
อาจารย์สมิง จารย์คุณ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
ได้รับเชิญจากวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ไปเป็นวิทยากรบรรยาย
หัวข้อ “สื่อสารบนความต่างอย่างสร้างสรรค์”
ในงานสัมมนาที่จัดขึ้น ณ โรงละครศาลาดนตรีสุริยะเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต