เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ “อบรมกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารให้กับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ โดยมีการจัดโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 จัดอบรม ณ อาคาร80พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ศิริมา ศีลพัฒน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ระยะที่ 2 ทำการศึกษาดูงาน ณ Vidyasirimedhi Institute of science and technology และ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง