มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์  ได้จัดแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักวรรดิ ซึ่งนางสาวเบญจพร ฉิมเฟื่อง นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา การแข่งขันมัคคุเทศก์นำเที่ยวภาษาอังกฤษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญา  ภาคภูมิเป็นผู้ฝึกซ้อม